مجموعه آل محمد

دوشنبه  27  خرداد
1393-07-03

آیا می دانید که :

  1. از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب می توانید به حساب صندوق وجه انتقال دهید.
  2. در سایت صندوق می توانید اقساط وام خود را از محل موجودی حساب های خود نزد صندوق پرداخت نمایید.
  3. در سایت صندوق می توانید با استفاده از درگاه های بانکی، اقساط وام خود را از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت نمایید.
  4. در سایت صندوق می توانید با استفاده از درگاه های بانکی، به حساب خود نزد صندوق از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب وجه واریز نمایید.
  5. در سایت صندوق می توانید پیامک خود را فعال و غیر فعال نمایید.
  6. در فرم نظرخواهی از مشتریان اشکالات ما را یادآوری نمایید.
  7. در صورت داشتن شرایط می توانید در سایت صندوق تقاضای وام نمایید.
  8. در سایت صندوق می توانید کلیه ضمانت های خود را مشاهده نمایید.
  9. در سایت صندوق می توانید صورتحساب خود را مشاهده و با فرمت اکسل ذخیره نمایید.

نظر شما