مجموعه آل محمد

شنبه  09  فروردین
1393-07-02
فعالیت فرهنگی چیست ؟

فعالیت فرهنگی در معنای عام آن به هر نوع کاری که در مدیریت فرهنگی انجام می گیرد ، اطلاق می شود .

از این منظر ، هر یک از مراحل فرآیند مدیریت فرهنگی حتی برنامه ریزی ، می تواند نوعی فعالیت فرهنگی باشد . فعالیتهای فرهنگی از قبیل نشست ، میزگرد ، نمایش ، سرود خوانی ، شب شعر ، روزنامه دیواری ، نشریه ، مسابقات علمی و کارهایی از این قبیل در واقع قسمت مملوس ، محسوس و عینیّت یافته برنامه های فرهنگی هستند که در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر از این برنامه ها طراحی و اجرا می شوند . در واقع نسبت برنامه فرهنگی به فعالیت فرهنگی مانند نسبت نرم افزاری فرآیند مدیریت فرهنگی به سخت افزار آن می باشد .

تأثیر گذاری یک فعالیت فرهنگی بسته به میزان کار آمدی و اثر بخشی روشهای اجرایی آن فعالیت است ، هر قدر یک فعالیت از روشهای متنوع تری برخوردار باشد جذاب تر و دلنشین تر خواهد بود .

انواع شیوه ها فرهنگی :

1 ـ شیوه فرهنگی مبتنی بر آموزش

2 ـ شیوه فرهنگی مبتنی بر معنویت و دین

3 ـ شیوه فرهنگی مبتنی بر عواطف و احساسات

4 ـ روش فرهنگی مبتنی بر هنر

5 ـ شیوه فرهنگی بر فنون ارتباطات و پیام رسانی

6 ـ روش فرهنگی مبتنی بر صنعت ورزش

نظر شما