مجموعه آل محمد

جمعه  01  آذر
1393-07-03
آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه متشکل از بخشهای هورمون شناسی ، بیوشیمی ، سرولوژی ، هماتولوژی ، میکروب شناسی ، انگل شناسی و  بیوشیمی ( عمومی ، تخصصی ،  هورمون ایمنولوژی و  سرولوژی ) و تجهیز سنگهای کلیوی و شناسایی گروه خونی می باشد. همچنین این واحد مجهز به بهترین سیستم مکانیزه آزمایشگاهی حاضر در کشور  با  کادر فنی مجرب شامل کارشناسان علوم آزمایشگاهی و تکنسینهای علوم آزمایشگاهی با تجربه تحت نظر مسئول فنی و پزشک آزمایشگاه میباشد .

 دراین بخش همگام با ارتقای کمی و کیفی خدمات در سایر بخشهای بیمارستان تنوع خدمات به بیش از ۱۳۰ نوع افزایش یافته است .