مجموعه آل محمد

جمعه  22  آذر
1393-08-05

كتاب معرفي درمانگاه خيريه شهداي مسجد آل محمد صلوات الله عليه و آله 

اين كتاب در سال 1381 به همت مرحوم محمد غياثي يكي از بانيان اصلي درمانگاه خيريه شهداي مسجد آل محمد صلوات اله عليه و آله براي ماندگار شدن حركات زيباي خيريه ايجاد و چاپ گرديد . به ياد آن عزيز مرحوم و تمامي كساني كه در زمان نشر اين كتاب بودند و اينك فقط يادشان با ماست فاتحه اي همراه با صلوات قرائت فرماييد .

دانلود كتاب

 

نظر شما