مجموعه آل محمد

دوشنبه  27  آبان
1393-08-06

ليست بيمه هاي طرف قرارداد درمانگاه خيريه شهداي مسجد آل محمد صلوات اله عليه و آيه به شرح زير مي باشد:


تأمين اجتماعي

خدمات درماني

نيروهاي مسلح

كميته امداد امام خميني - رضوان اله تعالي عليه

بانك تجارت

بانك صادرات