مجموعه آل محمد

دوشنبه  27  آبان
1394-03-25

ماموریت درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد (ص) 


بهبود آلام ، درمان بیماریها  و ارتقاء سطح سلامت شما (بیماران گرامی منطقه ) ماموریت ما می باشد.

 

 

اهداف درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد (ص)


-  ارائه خدمات درمانی به صورت خیریه یعنی رعایت نمودن وضعیت مالی بیماران

-  ارائه تسهیلات و خدمات پزشکی به نمازگزاران مسجد، اهالی محل و دیگر افراد دردمند.

نظر شما