مجموعه آل محمد

دوشنبه  24  تیر

کمک به درمانگاه خیریه

هزار فرشته بوسه بر آن دست می زند          کز کار خلق یک گره بسته وا کند.