مجموعه آل محمد

یکشنبه  29  اردیبهشت

کمک به درمانگاه خیریه

هزار فرشته بوسه بر آن دست می زند          کز کار خلق یک گره بسته وا کند.