مجموعه آل محمد

پنجشنبه  30  آبان

کمک به درمانگاه خیریه

هزار فرشته بوسه بر آن دست می زند          کز کار خلق یک گره بسته وا کند.