مجموعه آل محمد

چهارشنبه  26  دی

کمک به درمانگاه خیریه

هزار فرشته بوسه بر آن دست می زند          کز کار خلق یک گره بسته وا کند.